Gyvenimas kaip skrydis : karo lakūno, inžinieriaus ir automobilininko atsiminimai

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

5.99€

Būklė: Labai gera
Miestas: Kaisiadorys
Sandoris: Parduodu

Siunčiu į kitus miestus

Pardavėjas

VIP

rasalaka
(339)
Skelbimo komentaras:

KNYGA BUVUSI SU ĮRAŠU. TRŪKUMAS FOTO, VIDUJE BŪKLĖ PUIKI. SIUNČIU + SIUNTIMO IŠLAIDOS.

Santrauka:

Pra­no Hik­sos at­si­mi­ni­mai – žmo­gaus, per­gy­ve­nu­sio du pa­sau­li­nius ka­rus, pa­ty­ru­siu kai­ze­ri­nės, so­vie­ti­nės ir na­cis­ti­nės oku­pa­ci­jų su­nku­mus, ko­vo­ju­sio dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ir jos me­tais pa­sie­ku­sio gy­ve­ni­mo pil­nat­vės, au­ten­tiš­kas, at­vi­ras ir nuo­šir­dus liu­di­ji­mas. Ne tik smal­siam skai­ty­to­jui, bet ir is­to­ri­kui tu­rė­tų bū­ti įdo­mūs pus­la­piai apie jau­nos Lie­tu­vos vals­ty­bės eko­no­mi­kos, vers­lo tvir­tė­ji­mą –„Mais­to“ kom­bi­na­to ir Pa­ven­čių cu­kraus fab­ri­ko sta­ty­bą, „Me­ta­lo“ ga­myk­los pro­duk­ci­ją, ša­lies eks­por­to plė­trą Eu­ro­po­je. At­sklei­džia­mi lai­ki­no­sios sos­ti­nės Kau­no aukš­tuo­me­nės gy­ve­ni­mas, įpro­čiai, tra­di­ci­jos.

Šis narys parduoda knygų: 745

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau